Gratis verzending binnen 5-7 werkdagen vanaf €950.- excl. btw (BE & NL)

Bezoek onze Nieuwe vestiging in Genk!
Hasseltweg 178

Categorien

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. INFORMATIE OVER ONS
Deze website wordt beheerd door Safran bv (“wij”) en de goederen die u koopt zullen door ons worden geleverd. Ons BTW-nummer is BE0480.181.672
U kunt contact met ons opnemen via e-mail op info@horecacenter.com, telefonisch op het nummer +32 3 685 73 03.

2. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met ons privacyverklaring die u hier kunt raadplegen.

3. BESTELLEN
Onze minimum verkoop is € 300,- excl. btw en transport kosten. U kunt een bestelling van goederen- aangeboden tot koop, op deze website plaatsen door het volgen van de aanwijzingen op het scherm na het klikken op het product dat u wilt kopen. U krijgt de gelegenheid om uw bestelling te controleren en eventuele invoerfouten te wijzigen, totdat u uw bestelling plaatst door te klikken op de knop “Bestelling met betalingsverplichting”. Door te klikken op “Bestelling met betalingsverplichting” is uw bestelling geplaatst.
Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling door het sturen van een automatisch gegenereerde e-mail waarmee wij uw bestelling accepteren. Met deze e-mail is de overeenkomst gesloten.
Het contract heeft uitsluitend betrekking op die specifieke goederen die in onze bevestigingsmail van onze aanvaarding van uw bestelling worden genoemd. Gelieve deze gegevens te lezen en te controleren in deze e-mail om ervoor te zorgen dat deze correct zijn.
Als de gegevens in de bevestigingsmail niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de details in de e-mail, neem dan contact met ons op via info@horecacenter.com
De contractuele taal is Nederlands.
Waar wij uw bestelling accepteren, hebben we een wettelijke verplichting om goederen die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden te leveren.
De bestelling is onherroepelijk voor de koper, en mag onder geen beding door de koper worden vernietigd, zelfs voor aanvaarding door Safran bv. De koper stort op ons rekening, betaalt met bancontact of betaalt cash op voorhand 30% of het volledige bedrag van de totale prijs van de bestelling. Bij maatwerk / gepersonaliseerd bestellingen betaald de klant 50% van het totaalbedrag. De betaling van dit voorschot of volledig bedrag geldt als bevestiging van de bestelling.

3.1 Intracommunautair bestellingen / leveringen ( btw-vrij )
Wanneer u btw-vrij wilt betalen, hoeft u ons alleen uw ondernemingsdocument ( van uw niet Belgische bedrijf) op te sturen met uw actief intracommunautair btw-nummer (KBIS-uittreksel) en een kopie van uw identiteitsbewijs. Het btw nummer moet geldig zijn volgens V.I.E.S. (VAT Information Exchange System). Het opgegeven factuuradres dient gelijk te zijn aan het adres wat gelinkt staat aan het btw nummer.

4. PRIJZEN 
Informatie op deze website met betrekking tot de prijzen is onderhevig aan verandering door ons, zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die ten tijde van de bestelling worden weergeven, zijn de prijzen die van toepassing zijn.
Af en toe kan er een fout optreden en kunnen goederen mogelijk onjuist worden geprijsd. In dat geval zijn wij niet verplicht de goederen (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren.
Wij zullen ofwel uw bestelling annuleren en de prijs terugbetalen, of wij zullen u contacteren met de vraag of u (op basis van de juiste prijs) verder wilt gaan met de bestelling. Indien wij niet in staat zijn om u te contacteren of indien u niet verder wilt gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zullen wij uw bestelling annuleren en de prijs die u reeds heeft betaald terugbetalen. Wanneer de juiste prijs van de goederen minder is dan ons vermelde prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) verder met uw bestelling en het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending.
Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW (indien van toepassing) maar exclusief verzendkosten. Deze worden afzonderlijk aan u gemeld voordat u uw bestelling plaatst waarna deze tevens per e-mail worden bevestigd.

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING
Informatie op deze website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen de constante beschikbaarheid van de producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van de actuele beschikbaarheid.
Wij leveren binnen en buiten Europa. Voor leveringen buiten België werken wij met een externe transporteur. Wij leveren de door u bestelde goederen op het adres dat u ons doorgeeft op het moment dat u uw bestelling goedgekeurd wordt.
Levering zal geschieden op basis van de informatie op de productpagina’s nadat uw bestelling is geaccepteerd.
Wij zullen redelijke inspanningen treffen om de goederen op de overeengekomen datum te leveren. Indien geen datum is vermeld, zullen wij de goederen leveren binnen 30 dagen na de dag waarop u uw bestelling heeft geplaatst en door ons geaccepteerd is.
In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen) zijn wij mogelijk niet in staat om de goederen binnen deze termijnen te leveren en zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of het uitblijven van de goederen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij samen met u een alternatieve leveringsdatum overeenkomen. 
Een boete voor het overschrijden van het levertermijn is niet ter sprake, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
Indien een van de bestelde producten niet op voorraad is, wordt deze op backorder geplaatst en wordt dit, eens het beschikbaar is bij onze leveranciers, naar de opdrachtgever geleverd of wordt dit afgehaald door de opdrachtgever. Als een van de producten niet op voorraad is bij onze leverancier, en daarom iets later dan de afgesproken leverdatum wordt geleverd, zal dit op geen enkel wijze recht geven op een korting of boete in voordeel van de opdrachtgever.
Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering, veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de levering van de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of transporteur met betrekking tot de goederen die niet konden worden bezorgd omdat u niet beschikbaar was.

6. LEVERINGSKOSTEN

Behoudens schriftelijk afwijkende overeenkomst komen de kosten van het transport en verzekering voor rekening van de opdrachtgever. Gratis levering vanaf €950,-excl. btw naar België en Nederland. De leveringskosten onder €950,-excl btw naar België en Nederland bedraagt €95 -excl btw. Transportkosten buiten België of Nederland zijn afwijkend, tarieven worden vooraf per mail verstuurd voor goedkeuring.

7. LEVERING

De aangekochte goederen worden, als de deur breed genoeg is, tot de gelijkvloers gebracht. Indien de goederen niet door de deur passen, wordt het aangekochte goed voor de buitendeur geplaatst. Indien onze werknemers dan toch uit goede wil de aangekochte producten door de raam of door enig ander plaats dan de deur binnen vervoeren, zijn wij niet verantwoordelijk voor gedane schade aan de geleverde goederen,  interieur of exterieur of enig ander eigendom van de opdrachtgever. Aflevering / risico
Het risico van verlies, vernietiging en/of schade aan de goederen gaat over op de koper op het moment van levering.

8. TERUGNAME EN OMRUILING
Bij annulatie van een standaard bestelling wordt er een bedrag in rekening gebracht aan de opdrachtgever ter compensatie van onze kosten, dat een waarde heeft met overeenkomend 30% van het netto verkoopprijs van de totale factuur of bestelbon waarvoor een annulatie is ingediend. Bij annulatie van een bestelling van maatwerk of gepersonaliseerd werk is dit bedrag 100% netto verkoopprijs van het totale factuur of bestelbon dat in rekening gebracht wordt.

9. BETALING
De koper betaald een voorschot van 30% of het volledige bedrag van de bestelling.  De voorschot kan contant, per bankcontact of per overschrijving uitgevoerd worden. Bij maatwerk / gepersonaliseerd bestellingen betaald de klant 50% van het totaalbedrag als voorschot. 
Resterend betaling dient bij levering betaald te worden. De betaling kan contant (max. €3000) of met bankkaart uitgevoerd worden, deze regel geldt enkel wanneer de transport door ons uitgevoerd wordt. Bij gebruik van externe transportdiensten dient het volledig bedrag voor de levering via vooruitbetaling uitgevoerd te worden. De betaling kan ook zonder enige aftrek of korting contant of met de bankkaart ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bankrekening
Vooruitbetaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen. Dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank geldt de dag van creditering van onze bank als de dag van betaling. Indien wij genoodzaakt zijn onze vordering ter incasso uit handen te geven, welke noodzaak geacht wordt te bestaan twee weken vanaf de dag uiterlijk betaling had moeten plaatsvinden, komen alle kosten van incasso, waaronder mede begrepen het salaris van de door ons ingeschakelde advocaat, deurwaarder of incassobureau, zowel betrekking hebbende op werkzaamheden in recht als buiten rechte, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Belgische Orde van Advocaten wordt geadviseerd, bij procedures te vermeerderen met het geliquideerd salaris volgens het geldend tarief. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10. GARANTIE
Voor nieuwe producten wordt 1 jaar garantie verleend. Safran bv waarborgt de verkochte goederen en het materiaal tegen iedere constructiefout gedurende een termijn van één jaar te rekenen vanaf de datum van levering. Deze waarborgclausule is niet toepasselijk voor normale slijtage van onderdelen. Zijn eveneens niet onder waarborg: alle defecten ten gevolge van slechte onderhoud, onoordeelkundig of bruut gebruik van de meubelen. Deze waarborgperiode van één jaar op nieuwe meubelen, kan eenzijdig verminderd worden en dit wanneer zulks aan Safran bv wordt opgelegd door de leveranciers.
Tussenkomsten hebben plaats op werkdagen van maandag tot vrijdag van 09:00 uur tot 18:00 uur.
Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden.
Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

11.OVEREENKOMSTEN
Overeenkomsten komen pas tot stand na onze uitdrukkelijke aanvaarding, die blijkt uit de schriftelijke bevestiging aan de opdrachtgever dan wel uit het feit dat wij uitvoering geven aan de overeenkomst. Wijzigingen of aanvullingen op de tot stand gebrachte overeenkomst moeten schriftelijk bij ons worden ingediend en dienen door ons op bovengemelde wijze te worden aanvaard.

12. BETALINGSACHTERSTAND 
Alle betalingsachterstand geeft automatisch aanleiding tot de eisbaarheid van de verschuldigde bedragen en de toegekende korting met voorbehoud van de kosten.
Deze kosten bevatten namelijk een verhoging van 10% van het verschuldigde bedrag ter vergoeding van de administratieve kosten en dit met een minimum van 65€.

13. EIGENDOM
Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Zodra de goederen aan u of een door u aangewezen derde zijn geleverd, draagt u het risico en bent u overeenkomstig aansprakelijk. Voorschoten mogen bijgehouden worden om het eventuele verlies bij doorverkoop te compenseren.

14. AANSPRAKELIJKHEID
Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.
De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt:
– in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid
– in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw
– in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
– in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen.

Wij beperken onze aansprakelijkheid tot schade die door de opdrachtgever is geleden als gevolg van opzet of schuld van ons, en overigens met inachtneming van het hierna volgende. Niet voor vergoeding komt in aanmerking gevolgschade, zoals schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie, door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade zelf te verzekeren. De aansprakelijkheid wordt overigens beperkt tot het factuurbedrag terzake de opdracht. In afwijking van het vorenstaande geldt dat, indien wij voor de desbetreffende schade verzekerd zijn, onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot het op grond van die verzekering door de verzekeraar uit te keren bedrag.

Gebruikte goederen / Outlet (tweedehands, Outlet)
Goederen die niet fabrieksnieuw zijn worden door ons als gebruikte goederen aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden op het moment van de verkoop. Een aankoop van een tweedehands product betekent dan ook dat de koper elke zichtbare gebrek accepteert, zodat deze na verkoop geen aanleiding kan geven voor terugname van het goed.

Installatie en aansluiting
De opgegeven prijzen zijn exclusief installatie, tenzij anders vermeld op de koopovereenkomst.
 

15.RECLAMES
De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De koper moet wat de door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voorzover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.
Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 24 uren na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht.

16. ALGEMEEN
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of niet toelaatbaar is, beperkt dat niet de werking van de andere bepalingen.
We kunnen deze Algemene Voorwaarden na verloop van tijd wijzigen of anders bewerken zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk hiervoor regelmatig op onze website om te zien welke Algemene Voorwaarden op dit moment van toepassing zijn.

17. TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, worden behoudens de bevoegdheid van de kantonrechter in door de wet geregelde gevallen beslecht door de bevoegde rechter te Antwerpen. In afwijking van het hiervoor gestelde zijn bij internationale transacties de bepalingen van het Weens koopverdrag van toepassing, onder handhaving van de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank te Brussel danwel de kantonrechter.

18. ONLINE GESCHILLENBESLECHTING
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures.

0
Uw Winkelwagen
Uw winkelwagen is leegVerder Winkelen